• Elaboració de comptabilitats d’empreses i professionals.
 • Preparació i legalització dels llibres oficials.
 • Confecció i dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.
 • Elaboració i presentació dels models mensuals, trimestrals i anuals:
  • IVA, IRPF (303, 115, 390, 180, 340…)
  • Impost de societats
  • Impost sobre la Renda i el Patrimoni
  • Models (309, 310, 311, 131…)
  • Pagaments fraccionats (130, 202)
  • Declaracions de la Renda
 • Gestió Tributària
 • Auditories
 • Control i atenció de requerimients
 • Relacions amb la Hisenda Pública
 • Recursos
 • Reclamacions econòmic-administratius
 • Assessorament integral