No ha estat fins al juliol d’enguany, 2016, quan la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid 6241/2016 declara la NO tributació per IRPF de la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social i, conseqüentment, obliga a Hisenda a la devolució de totes aquelles quantitats indegudament satisfetes per aquest concepte.

Clarificant la situació, la prestació per maternitat és una prestació econòmica que tracta de cobrir la pèrdua de rendes o ingressos que pateixen els treballadors quan se suspèn el contracte o s’interromp la seva activitat per gaudir dels períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment i tutela, legalment establerts. La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que es reconeix a tots els treballadors que gaudeixin els períodes de descans laboral legalment establerts en els supòsits de maternitat biològica, adopció, acolliment familiar i tutela.

En aquest sentit, mitjançant la sentència nomenada anteriorment s’han aclarit certs dubtes d’interpretació, tombant l’errònia aplicació duta a terme fins a la data per part de l’Agència Tributària (AEAT).

Pel que seguint en la mateixa direcció de l’article 7 h) de la Llei IRPF 35/2006, “Estaran exemptes les següents rendes: h) Les prestacions familiars regulades en el capítol IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i les pensions i els havers passius d’orfandat ia favor de néts i germans, menors de vint-i-dos anys o incapacitats per a tot treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat social i classes passives. Així mateix, les prestacions reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes en el paràgraf anterior per la Seguretat Social per als professionals integrats en el règim especial. La quantia exempta té com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiment del treball, s’entén produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i de les mutualitats abans esmentades, en les prestacions d’aquestes últimes. Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat. També estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals. “ i la Sentència TSJM 6241/2016 ” l’abast de l’exempció de les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat , sense distingir la procedència de les prestacions i només és en el quart paràgraf on s’aclareix que estaran exemptes també les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals. ” genera la possibilitat que els contribuents que han cobrat la prestació per maternitat des del 2012 reclamin la devolució de l’IRPF, ja que tot l’anterior hauria prescrit.

En 2013, la mateixa Agència Tributària va emetre una nota informativa en què indicava que aquest tipus de prestacions estaven subjectes i tributaven com a rendes del treball, en ocasió d’un missatge de text que es va fer viral que animava als contribuents a reclamar en aquest sentit . En canvi, ara, ens trobem davant d’una situació contradictòria, en què d’una banda el TSJ de Madrid sosté que es tracta d’una renda exempta i d’altra banda el criteri de l’AEAT sosté que tributa, de tal manera que ha d’existir una unificació doctrinal al respecte, però fins que això es produeixi, aquesta sentència del TSJ de Madrid ha elevat les possibilitats de guanyar el procediment en via judicial.

Plantegi’ns els seus dubtes, demani cita amb els nostres advocats i l’assessorarem personalment sense compromís.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies